واحد گوسفنداری در شرکت سهامی زراعی گلپایگان دو الی سه سال پس از تاسیس شرکت راه اندازی گردید. مساحت این واحد حدود سه هکتار می باشد. - تعداد 5 عدد کارمند و کارگر در این واحد مشغول کار می باشند.