مزایده فروش دام

۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۲:۴۸ 1474

شرکت سهامی زراعی گلپایگان در نظر دارد  تعداد 50راس میش و 15 راس گاو حذفی را از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و شرکت در مزایده روز شنبه مورخ 1401/11/01راس ساعت 10 به واحد بازرگانی شرکت مراجعه نمایند یا از طریق شماره تماس 03157473025 داخلی 14 اطلاعات تکمیلی را حاصل نمایند.